01

Hodiny z machu

EKOMOSS

Hodiny z pr√≠rodn√©ho stabilizovan√©ho machu dodaj√ļ v√°Ň°mu priestoru √ļplne nov√Ĺ rozmer. Z√°roveŇą bud√ļ dominantn√Ĺm prvkom v miestnosti.

NAKUPOVAҧ Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu
02

Novinky v eshope

EKOMOSS

Neust√°le v√°m prin√°Ň°ame nov√© produkty z naŇ°ej dielne. Nenechajte si ujst aktu√°lne novinky alebo akciov√Ĺ tovar.

NAKUPOVAҧ Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu
03

Obrazy z machu

EKOMOSS

Pon√ļkame v√°m Ň°irok√Ĺ v√Ĺber obrazov z machu v r√īznych kombin√°ci√°ch. Na v√Ĺber m√°te viac druhov machu, kombin√°cie s drevom alebo rastlinami

NAKUPOVAҧ Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu
Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu

V√Ĺroba a predaj obrazov a stien z pr√≠rodn√©ho stabilizovan√©ho machu

Ekomoss je spolońćnosŇ•, ktor√° poch√°dza a s√≠dli na na Slovesnku.
Medzi naŇ°e hlavn√© ńćinnosti patr√≠ v√Ĺroba obraz z machu a realiz√°cie stien z machu. SnaŇĺ√≠me sa napredovaŇ• a aj pr√°ve preto v naŇ°ej ponuke n√°jdete r√īzne in√© produkty ako napr√≠klad dekor√°cie z machu alebo prenosn√© prieńćky z machu.
Patr√≠me medzi najv√§ńćŇ°√≠ch v√Ĺrobcov stien a obrazov z machu na Slovensku.

Na vŇ°etky realiz√°cie vyuŇĺ√≠vame v√Ĺhradne 100% pr√≠rodn√© materi√°ly.

NavyŇ°e vŇ°etky naŇ°e realiz√°cie s√ļ Ň°etrn√© k Ňĺivotn√©mu prostrediu s ŇĺivotnosŇ•ou 7 aŇĺ 10 rokov.

 

Online katalóg

Vertimoss

Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu

Steny zo stabilizovaného machu

Machov√© steny poskytuj√ļ priamy z√°Ňĺitok pr√≠rody.
Realizujeme biofiln√Ĺ dizajn vo vn√ļtorn√Ĺch priestoroch s pouŇĺit√≠m iba pr√≠rodn√Ĺch materi√°lov a prvkov do zabudovan√©ho prostredia.
Navrhnite machov√ļ stenu tak, ako chcete ‚Äď neexistuj√ļ Ňĺiadne obmedzenia t√Ĺkaj√ļce sa veńĺkosti, tvaru a usporiadania

ńĆo je to stabilizovan√Ĺ mach

Steny z machu a individu√°lne kreat√≠vne rieŇ°enia zo stabilizovan√©ho machu predstavuj√ļ jednu z moŇĺnost√≠ st√°le viac diskutovaŇ• o biofililnom dizajne. Z√°kladom je mach¬† p√īvodom z ńćist√©ho prostredia lesov Eur√≥py. √öroda sa zbiera ruńćne s l√°skou a starostlivosŇ•ou. Zozbieran√© rastliny sa n√°sledne ruńćne pretriedia. Nesk√īr sa pri spracovan√≠ pouŇĺ√≠vaj√ļ iba rastliny, ktor√© spńļŇąaj√ļ najvyŇ°Ň°ie Ň°tandardy kvality. Zbieran√Ĺ mach je¬† konzervovan√Ĺ a zafarben√Ĺ Ň°etrn√Ĺm ekologick√Ĺm sp√īsobom. Takto upraven√Ĺ mach potom prech√°dza ruńćn√Ĺm spracovan√≠m do Ňĺelanej podoby podńĺa individu√°lnych potrieb a poŇĺiadaviek z√°kazn√≠ka. Zauj√≠mavosŇ•ou je zast√ļpenie niekońĺk√Ĺch odtieŇąov zelenej, ńćo m√° mimoriadne priazniv√Ĺ vplyv na psychiku ńćloveka.

Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu
Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu

Obrazy z prírodného stabilizovaného machu

Vyrob√≠me pre v√°s obrazy z naŇ°ej katal√≥govej ponuku. V pr√≠pade Ň°peci√°lnych poŇĺiadaviek dok√°Ňĺeme vyrobiŇ• obrazy a in√©¬† produkty z machu podńĺa vaŇ°ich poŇĺiadaviek a Ň°pecifik√°ci√≠.

SluŇĺby a produkty, ktor√© v√°m pon√ļkame

Ekomoss je l√≠drom v oblasti projektovania zelen√Ĺch porastov pomocou stabilizovan√©ho machu a rastl√≠n. Pri realiz√°cii projektov investujeme naŇ°u duŇ°u, preto kaŇĺd√Ĺ z nich je vyroben√Ĺ s l√°skou a vyzer√° jedineńćne.
Pri v√Ĺbere n√°s z√≠skate nielen dekor vaŇ°ich snov, ale aj pr√≠jemn√© spomienky na spolupr√°cu.

Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu

Predaj materi√°lu

Predaj stabilizovan√Ĺch machov a stabilizovan√Ĺch rastl√≠n.

Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu

V√Ĺroba stien z machu a dreva

Vertik√°lne z√°hradn√≠ctvo. Vyr√°bame panely mal√Ĺch rozmerov; pomocou zelen√Ĺch porastov ozdobujeme steny a 3D panely.

Obrazy z machu | dekor√°cie z machu | steny z machu | obrazy z machu

Predaj produktov

Predaj hotov√Ĺch obrazov r√īznych veńĺkost√≠ z r√īznych druhov ozd√īb pri pouŇĺit√≠ stabilizovan√©ho machu a rastl√≠n.

Recenzie

naŇ°ich st√°lych a nov√Ĺch z√°kazn√≠kov

Sledujte n√°s na

soci√°lnych sieŇ•ach

Aktu√°lne novinky a fotografie naŇ°ich produktov. To vŇ°etko a veńĺa in√©ho n√°jdete na naŇ°ich soci√°lnych sieŇ•ach.

Pridajte sa aj vy k naŇ°im

spokojn√Ĺm z√°kazn√≠kom